அரசு கலைக் கல்லூரி, பரமக்குடி

Government Arts College, Paramakudi

Re-accredited with 'B' Grade by NAAC

Affiliated to Alagappa University, Karaikudi
Paramakudi- 623 701, Tamil Nadu

College Code : 1041009       |   University Code : AU14

அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு

விளக்கம்:
எழுத்துக்கள் எல்லாம் அகரத்தை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கின்றன. அதுபோல உலகம் கடவுளை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறது.

இருள்சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன்
பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு

விளக்கம்:
தூய அறிவு வடிவாக விளங்கும் இறைவனுடைய நல்ல திருவடிகளை தொழாமல் இருப்பாரானால், அவர் கற்ற கல்வியினால் ஆகிய பயன் என்ன?

வேண்டுதல்வேண் டாமை இலானடி சேர்ந்தார்க்கு
யாண்டும் இடும்பை இல

விளக்கம்:
விருப்பு வெறுப்பு இல்லாத கடவுளின் திருவடிகளை பொருந்தி நினைக்கின்றவர்க்கு எப்போதும் எவ்விடத்திலும் துன்பம் இல்லை

மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார்
நிலமிசை நீடுவாழ் வார்

விளக்கம்:
அன்பரின் அகமாகிய மலரில் வீற்றிருக்கும் கடவுளின் சிறந்த திருவடிகளை பொருந்தி நினைக்கின்றவர், இன்ப உலகில் நிலைத்து வாழ்வார்

- திருக்குறள்


WELCOME

About the College

Paramakudi Government Arts College is one of the affiliated College of Karaikudi Alagappa University. It was established in 1995-1996 by Tamilnadu Government. It was Re-Accredited by NAAC with B. Initially it has been B.Sc.,(Bio-Chemistry),B.Sc.,(Computer Science), B.Sc.,(Electronics), B.B.A, B.Com.,(Corporate Secretary) courses. Department was introduced in 1995-1996. In 2004-2005 Tamilnadu Government permitted to start the MBA course. In 2012 new course started with B.A. History, B.Sc. Chemistry. Tamilnadu Government was introduce two SHIFT method(Morning shift(9.00-1.30), Evening shift(1.30-6.00)) for poor student's higher studies. M.Sc.,(computer science) was started in 2008-2009. 2012 stated new courses M.A. Tamil, M.A. English, M.sc Maths, and M.Phil (Commerce, Management, Electronics), Ph.D (Management, Electronics). Our college also contains library and Laboratory for several departments separately. The important goal of Paramakudi Government Arts College is serve higher studies to poor people and teach Love, Discipline, Knowledge to students. .

Dr.A.MEGALA M.Com., M.Phil., Ph.D.Principal

Visitor No. (Since August 2021) : 3441